مسجد یادگارشاه تسوج

این مسجد درمرکز شهر و نزدیک خیابان اصلی آن واقع گردیده و بنایی به طول و عرض 10 ×20 متر است که با سه گنبد ضربی آجری پوشیده شده است . هریک ازاین گنبدها ، 4 متر قطر دارند . خواجه نشین های جنوبی مسجد به ابعاد 4×4 و خواجه نشین های شمالی به ابعاد 2×4 متر است . دو پنجره چوبی بزرگ، مسجد را به سه قسمت تقســـــیم می کند . مسجد دارای دو در از جانب شرقی و غربی است این مســـجد در میان عوام به مسجدی صفوی معروف است و مردم معتقدند که یکی از شاهان صفوی بر اساس نذری که داشـــــته مسجد را بنا نهاده است و حتی همین موضوع را نیز در کتیبه سردر باز سازی شده مسجد نصب کرده اند ولی شواهد و مطالعات نشان می دهد این مسجد توسط یادگارشاه که یکی از سرداران قرایوسف ترکمان بوده است، ساخته شده است  قدمت آن به دو دوره تیموری و قاجاری برمی گردد 


فال حافظدیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

بنر وبم

اسلایدر